Періодичні видання

Історичний факультет має декілька власних періодичних видань. У «Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» (серія «Історія») здебільшого презентуються результати наукової роботи співробітників факультету з широкого тематичного спектру. Також тут міститься хроніка подій, які відбулися на факультеті протягом року, та публікуються бібліографічні відомості про праці викладачів, наукових співробітників, аспірантів та докторантів факультету за рік, що минув. Останнім часом щорічно виходять друком два випуски «Вісника» (загальний та спеціальний). У спеціальних випусках зібрані статті з тих чи інших актуальних наукових проблем. Також факультет видає спеціалізовані збірники. Щорічник «Старожитності», який видається спільно з Харківським історико-археологічним товариством, містить статті з проблем археології та історії стародавнього світу. В «Харківському історіографічному збірнику», який тепер також виходить раз на рік, публікуються статті, документи та матеріали з історії історичної науки та історичної освіти, а також праці з проблем теорії та методології історії. В щорічнику «Дриновський збірник», який є спільним виданням з Болгарською академією наук, представлений широкий спектр статей з проблем болгаристики та балканістики. Щорічно видається збірник «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», де публікуються наукові праці молодих учених. Зазначені збірники пройшли відповідну процедуру реєстрації та відносяться до «фахових видань України». Крім того, видається «Методичний вісник історичного факультету», який надає свої сторінки для викладачів вищих навчальних закладів, вчителів історії, усіх тих, хто хоче висловитися з актуальних проблем дидактики історії.