Нові видання

Публікації співробітників історичного факультету 2020 р.

Книга присвячена основним напрямам його наукових інтересів – становищу армійських ветеранів у римській імперії та історії фракійських земель в перших століттях нашої ери. В другій частині книги містяться спогади та інтерв’ю з колегами та студентами про Олексія Павловича. Ця книга була останньою науковою працею, яку науковець не встиг завершити. Завдяки сумлінній роботі викладачів історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна книга побачила світ.

Електронна версія

Публікації співробітників історичного факультету 2019 р.

Протистояння Заходу і Сходу сягає своїм корінням в епоху античності. Протиборство цих двох начал було культурним, політичним, а нерідко і військовим: або Схід йшов підкорювати Захід, або Захід вирушав завойовувати Схід. Хрестові походи стали одним з найважливіших кроків на шляху становлення могутності західної цивілізації. Вони овіяні легендами. Що принесли вони Європі і Азії? Якими були і до чого прагнули їх учасники? Кровопролитні священні завоювання ознаменували зорю сходу цивілізації Заходу і навіки увійшли в історію як криваві віхи.
Зміст книги

Монографія присвячено культурній та ранньої історії області Дніпро-донецької лісостепу римського часу і початку епохи Великого переселення народів в I-V ст.
Електронна версія:

Частина 1

Частина 2

Публікації співробітників історичного факультету 2018 р.

Центром уваги дослідження є соціокультурна історія грецьких міст Північного Причорномор’я з моменту їх виникнення та до періоду римського впливу на громадянські колективи у перших сторіччях н.е.

Визначаються умови формування грецької культури в даному регіоні, устрій міст та особливості життя населення.Виявляється вплив традицій духовної та музичної культури на світогляд й спосіб життя еллінів Північного Причорномор’я. Простежується роль полісної еліти у формуванні та розвитку культури, її взаємодія з демосом у різних сферах культури.

Проблеми історії та археології України: Матерали ХІ Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми історії та археології України. До 60-річчя від початку дослідження Більського городища Харківським університетом» (Харків, 14-15 грудня 2018 р.). Харків, 2018. 48 с.

У збірнику тез розглядається широке коло актуальних проблем античної, візантійської та середньовічної історії, археології, історіографії, а також історії науки. Значне місце займають результати досліджень археологічних пам'яток. Збірник відображає сучасні тенденції розвитку антикознавства, медієвістики, візантиністики, історичної науки в цілому. Для істориків, археологів, викладачів і студентів гуманітарних факультетів університетів, всіх, хто цікавиться історією та археологією.

Електронна версія книги

Покажчик містить бібліографію наукового доробку викладачів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Видання здійснене з нагоди 40-річчя заснування кафедри 1978 р. Покажчик може бути корисним науковцям і студентам — історикам, археологам,історіографам, фахівцям з історії науки.
Електронна версія книги

У монографії досліджується політична спадщина регента і прем’єр-міністра Болгарії у 1886–1894 рр. Стефана Стамболова та її вплив на державотворчі процеси в князівстві/царстві у 1895–1920 рр. Під вказаним поняттям розуміється: сукупність започаткованих видатним політиком ідей і практик, усталених рутин та взятих на озброєння для ефективного управління масовою свідомістю ідеологем, що знаходило різноманітні прояви у соціально-економічних і політичних процесах, які відбувалися в країні після смерті С. Стамболова; ініційовані ним законодавчі норми, котрі зберігали чинність у подальші роки; колективну пам’ять про державного діяча та її використання для легітимації того чи іншого зовнішнього або внутрішнього курсу. І хоча спадщину С. Стамболова не варто вважати основним фактором болгарського державотворення, проте вплив цього явища на розвиток країни та її зовнішньополітичний вектор відчувався упродовж тривалого часу.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Болгарії.

Зміст і анотація

У монографії на прикладі старообрядницьких общин Харківщини прослідковано вплив релігійних уявлень на характер об’єднання віруючих у соціальні спільноти різних масштабів, показані закономірності трансформації цих спільнот під впливом внутрішньої логіки розвитку конфесійних угрупувань та зовнішніх факторів. На основі сучасних статистичних підходів визначені масштаби применшення чисельності старообрядців Харківської губернії у матеріалах офіційного обліку ХІХ – початку ХХ ст. Виявлені чинники, що зумовлювали зміни кількості офіційно зареєстрованих та таємних старовірів регіону, визначено вплив регіональних та конфесійних особливостей на статевовікові характеристики старообрядницької спільноти Харківщини.
Електронна версія книги

Монографію присвячено проблемі становлення й еволюції символів та емблем класичних університетів України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Схарактеризовано сучасні теоретико-методологічні підходи до вивчення візуальних проявів корпоративної культури університетів. Розглянуто історичні передумови становлення, простежено напрямки еволюції та з’ясовані фактори зміни символів та емблем класичних університетів України. У результаті дослідження з’ясовано роль символіки класичних університетів України під час практик саморепрезентації університетських спільнот та у конструюванні університетської ідентичності в Україні на сучасному етапі.

Електронна версія книги

Книгу присвячено вивченню історії єпархіальних жіночих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У монографії на широкій документальній базі висвітлено специфіку єпархіальних жіночих училищ України як окремого виду духовного навчального закладу ХІХ століття. У результаті дослідження виділені характерні риси навчально-виховного процесу, викладацької та учнівської спільнот, охарактеризована сутність еволюції єпархіальних училищ на тлі політичних та соціально-культурних процесів у Російській імперії.

Електронна версія книги

Публікації співробітників історичного факультету 2017 р.


Збірка присвячена розгляду специфіки релігійного життя держав епохи античності і середньовіччя, виявлення впливу релігії на їхнє внутрішнє життя, зовнішню політику і взаємини з іншими державами. Представлена публікація доповідей, що прозвучали на науковому семінарі молодих вчених кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна 24 лютого 2017 р.

Детальніше

У посібнику подано програму курсу лекцій з історії середньовічного Сходу (або «Історії країн Азії та Африки в середні віки»). Матеріали навчального посібника містять виклад основних проблем курсу лекцій, методичні рекомендації, списки літератури, екзаменаційні питання і теми рефератів, карти, зразки тестових завдань і т.п. Велика бібліографія та різноманітні довідкові матеріали сприяють організації ефективної самостійної роботи з вивчення історії країн Сходу в Середні століття.

Цей посібник призначений для студентів історичних факультетів класичних університетів і педагогічних інститутів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл і всіх, хто цікавиться середньовічною історією.

Зміст

(pdf)

Публікації співробітників історичного факультету 2016 р.


Видання містить спогади про Харківський університет та інституції, що постали на основі у процесу реорганізації системи вищої освіти в Україні у 1920-1930-х рр., - Академією теоретичних знань, ХІНО, ХПІПО та ХФХМІ. у центрі уваги мемуаристів - навчальний процес, становлення та розвиток наукових шкіл, традиції та побут викладачів і студентів на тлі докорінних суспільно-політичних перетворень.

Видання призначено для викладачів, студентів, науковців, усіх, хто цікавиться історією освіти й науки та мемуаристикою.

Зміст (pdf)

Ця книга містить спогади професора Людвіга Якоба (1759 - 1827) - філософа та економіста, який викладав в університеті Галле, а у 1807 р. став одним із перших професорів новозаснованого Харківського університету.

Видання розраховане на викладачів та студентів, усіх тих,хто цікавиться історією та мемуаристикою.

Зміст (pdf)

Книга присвячена історії православних колегіумів (Чернігівського, Харківського, Переяславського), які зіграли важливу роль в трансфері та адаптації університетської ідеї в Східній Європі, у взаємодії культур у загальноєвропейському просторі.

Зміст (pdf)

У збірнику розглядається широке коло проблем сучасної музейної експозиції. Авторами, здебільшого практичними музейними працівниками, аналізуються проблеми музейних експозицій на прикладах музеїв різних профілів.

Зміст (pdf)

Книгу присвячено вивченню історії повсякденного життя робітників Харкова в 1920 - на початку 1930-х років. У монографії на широкій документальній базі висвітлено особливості процесу радянізації щоденного життя робітників та формування радянського стилю життя. У результаті дослідження встановлено стратегії і тактики поведінки, до яких вдавалися працівники під час пошуку житла, праці на виробництві, приробітків, придбання товарів і послуг, проведення дозвілля; практики сприйняття / опору / ігнорування соціальних ініциатив радянської влади.

Зміст (pdf)

У 7-му випуску серії "Джерелознавчі зошити" публікуються листи до вчителя історії, випускника сторичного факультету Харківського університету (1949) і засновника сільського Пархомівського історико-художнього музею Афанасія Федоровича Луньова (1919-2004) та його учнів від художників, скульпторів, мистецтвознавців, письменників, які дозволяють яскравіше уявити історію музейно-педагогічної діяльності А. Ф. Луньова та процесс створення Пархомівскього музею, а також художнє життя другої половини ХХ ст.

Видання буде цікаве як спеціалістам-мистецтвознавцям, так і широкому колу читачів.

Зміст (pdf)

Збірник присвячений розгляду проблеми впливу етичних, соціальних і культурних традицій на особливості внутрішньої політики та зовнішньополітичні вектори розвитку держав стародавнього світу та епохи Середньовіччя. Представлена публікація доповідей, що прозвучали на науковому семінарі молодих вчених кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна 25 березня 2016 р.

pdf

Публікації співробітників історичного факультету 2015 р.

У збірнику розглядається широке коло актуальних проблем античної, візантійської та середньовічної історії, археології, історіографії, а також історії науки, музейної справи, розвитку історичної науки. Значне місце займають дослідження різноманітних археологічних пам'яток та публікації нових археологічних знахідок. Збірник відображає сучасні тенденції розвитку антиковедения, візантиністики, історичної науки в цілому.

Зміст (pdf)

Бібліографічний покажчик містить основні факти життя і діяльності, а також наукові, навчально-методичні та науково-популярні праці доцента кафедри історії України історичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна Михайла Захаровича Бердути.

Зміст (pdf)

Видання містить статті та екстракти досліджень про засновника Харківського університету Василя Назаровича Каразіна (1773 – 1842), що вийшли друком протягом ХІХ – початку ХХІ ст. Для публікації було відібрано найбільш вагомі твори даної тематики. До них додано фактографічні та історіографічні коментарі, а також ілюстрації.

Зміст (pdf)

Навчальний посібник з агіографії написано як з позицій історичної критики джерел, так і з урахуванням богословських вимог. Воно знайомить з основами її теорії і головними віхами історичного розвитку, причому основну увагу приділено візантійській та російській агіографії і агіологіі. Гарною підмогою для початківця дослідника можуть стати пропонований великий список вітчизняних видань агіографічних джерел, спеціальної літератури з предмета, довідкових видань, інтернет-ресурсів, а також додатки.

Зміст (pdf)

Збірник «Візантійська мозаїка» включає тексти Публічних лекцій, прочитаних в 2013 - 2014 навчальному році на зборах Елліно-візантійського лекторію «Візантійська мозаїка» на базі кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та Свято-Пантелеймонівського храму м.Харкова (Харківська єпархія Української Православної Церкви Московського Патріархату).

Зміст (pdf)

У посібнику дані методичні рекомендації до практичних занять з історії стародавньої Греції за темами «Освіта Афінського поліса» і «Розквіт Афінської демократії», в яких розкривається напрямок і зміст роботи студентів під час підготовки до занять, також представлені витяги з найважливіших джерел і список рекомендованої літератури з кожного питання.

Зміст (pdf)

Підручник містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних питань краєзнавства. Авторський колектив з урахуванням результатів найновіших наукових досліджень приділив увагу висвітленню науково-методологічних засад краєзнавства, історії розвитку науки, головних напрямів у структурі краєзнавства та впливу краєзнавчих знань на патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та хрестоматійний матеріал з дисципліни «Основи краєзнавства».

Зміст (pdf)

Біографічний довідник «Почесні члени Харківського університету» містить біографії Почесних членів та Почесних докторів Харківського університету за весь період його існування (1804 – 2014), а також короткі бібліографічні відомості про літературу, де йдеться про їх життя та діяльність.

Зміст (pdf)

Ця робота є доповненим і переробленим виданням "Біобібліографічного словника учених Харківського університету. Т.1. Ректори (1805 - 1919, 1933 - 1995)", що вийшов 1995 р. Вона містить також персоналії керівників інститутів, які з'явилися після реорганізації університету 1920 - 1933 рр., та ректорів останнього часу.

Зміст (pdf)

Видання містить перелік найважливіших подій, що стосуються наукової, освітньої, культурної, спортивної сфер життя Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, а також фіксують кадрові призначення, отримання почесних відзнак і комемораційні практики університету за період 1991 – 2014 рр.

Зміст (pdf)

Збірка присвячена розгляду проблеми честі та безчестя в історичному аспекті від витоків, тобто з найдавніших часів ,до новітнього періоду історії. Представлена публікація доповідей, що прозвучали на круглому столі студентського наукового гуртка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В.Н.Каразіна 27 березня 2015 р.

Зміст (pdf)

Книга присвячена російсько-українського конфлікту, що є, на думку авторів, прелюдією до великої - Третьою світової- війні, провоцируемой Росією. Провівши читачів через всю історію України, від давнини до наших днів, автори зосереджуються передусім на період української незалежності, яку ця країна здобула з розпадом Радянського Союзу.

Зміст (pdf)

Публікації співробітників історичного факультету 2014 р.


Монографію присвячно проблемі адаптації університету в соці культурному просторі Східної Європи другої половини XVIII - першої половини XIX століть. Аналіз здійснено переважно на матеріалах Московського, Казанського та Харківського університетів. Охарактеризовано початкові умови та труднощі, з якими зіткнулися засновники університетів, процеси соціалізації іноземних професорів, практики самопрезентації університетів, процес укорінення та трансформації університетських традицій в новому середовищі, а також вплив університету на модернизацію міст Російської імперії. Для істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією університетів.

Зміст (PDF)

В черговому випуску серії «Джерелознавчі зошити» публікуються спогади відомого російського перекладача, письменника музикознавця, Романа Максимовича Цебрикова (1763-1817) про подорож із Петербурга до Харкова взимку 1813-1814 рр. Цей випуск буде цікавий для істориків та джерелознавців, краєзнавців, всім тим, хто цікавиться історією Російської імперії, слобідської України, Харкова.

Вступ (pdf)

У монографії викладено історію появи слов’ян на території сучасної Словаччини, їх розвиток у Великій Мораві та у складі Угорського королівства, завершення формування словацької нації в Чехословацькій Республіці та їх боротьба за рівноправність з чехами. Проаналізовано політичний, економічний та культурний розвиток Словаччини у відродженій у 1945 р. Чехословацькій республіці.

Зміст (pdf)

Передмова (pdf)

Закінчення (pdf)

У монографії доктора історичних наук, професора Ю. П. Волосинка, на основі широкого кола документів, частина з яких уперше вводиться у науковий обіг, досліджується процес становлення у 20-ті рр. XX ст. нової (непманської) буржуазії України, що представляла собою нову генерацію приватних підприємців. Розглядаються особливості розвитку цього суперечливого процесу в Україні, розкриваються соціальні витоки підприємницької верстви, специфіка менталітету та поведінки непманів, аналізується їх соціально-професійний склад, ставлення різних верств суспільства до підприємців і т. д. Велика увага приділяється дослідженню форм і методів та наслідків приватнопідприємницької діяльності в різних галузях народного господарства – торгівлі, промисловості, на кредитно-грошовому ринку. Вперше об'єктивно аналізується процес ліквідації в УСРР приватнопідприємницького сектору та експропріації пової буржуазії в умовах зламу НЕПу.
Для істориків, економістів, істориків народного господарства, для тих, хто займається проблемами соціальної історії, викладачів і студентів.

Зміст, передмова (pdf)

Випуск біобібліографічного довідника вчених-істориків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна містить відомості про викладачів-істориків, які працювали на історичному (історико-філологічному) факультеті у період 1905 – 2013 рр.

Зміст, передмова (pdf)

Колективна монографія є підсумковою публікацією в рамках міжнародного наукового проекту, присвяченого аналізу процесу становлення університету в Російській імперії. Проект здійснений колективом істориків з Московського, Казанського й Харківського університетів. Його результати дозволяють зрозуміти специфіку трансферу та адаптації університетської ідеї в XVIII – першій половині XIX ст., порівняти розвиток університетів Російської імперії з загальноєвропейськими тенденціями

Зміст, вступ (pdf)

Збірник містить документи особового походження (спогади, щоденники, листи, стенограми тощо), в яких відображена історія м. Харкова періоду Великої Вітчизняної війни. Ці документи були створені в різний час, починаючи з 1941 року і аж до недавнього часу. Велика частина документів публікується вперше

Зміст, передмова (pdf)

У матеріалах до спецкурсу міститься інформація про структуру органів державної влади стародавніх римлян протягом періодів пізньої Республіки та ранньої Імперії. На підставі свідчень історичних джерел та з урахуванням досягнень антикознавства простежується доля цих інститутів, зміна їх функцій і місця в державному ладі римлян.

Електронна версія книги (pdf)

Збірка «Візантійська мозаїка» включає тексти Публічних лекцій, прочитаних в 2012-2013 навчальному році на зборах Елліно-візантійського лекторію, що пройшли на базі кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Свято-Пантелеймонівського храму м. Харкова (Харківська єпархія Української Православної Церкви Московського Патріархату).

Електронна версія книги

Навчальний посібник є першим після 1920 р. вітчизняним виданням спеціального курсу, призначеного для початківців медієвістів-істориків, джерелознавців Середніх віків, а також може бути корисним для всіх гуманітаріїв, зайнятих науковою творчістю. Воно в стислому вигляді знайомить з психологічними особливостями науково-дослідної роботи і допомагає розібратися в її видах, способах, методиці та організаційних питаннях.

Електронний варіант книги

Профессор В. І. Кадєєв (1927–2012) – відомий археолог, невтомний дослідник античних старожитностей Північного Причорномор’я, авторитетний спеціаліст з історії стародавньої Греції та Риму, який більше ніж півсторіччя свого життя служив Харківському університету. Його мемуари, що вперше публікуються у цій книзі, дають змогу читачу разом із автором перенестись в довоєнний Харків, уявити життя міста у роки фашистської окупації та повоєнної розрухи, пройти шлях студента-істфаківця 50-х років та зануритися у викладацьке життя Харківського університету наступних десятиліть. Поряд з цим, у збірнику представлені спогади про В. І. Кадєєва, а також повна бібліографія його праць.

Електронна версія книги (pdf)

Навчальна книга призначена для використання при вивченні програмного курсу вищої школи «Історія країн Азії та Африки» та інших сходознавчих дисциплін. У книзі висвітлено основні проблеми історії середньовічної цивілізації країн Сходу. Навчальний матеріал доповнюється витягами з різноманітних письмових джерел, свідчень очевидців, даними археологічних розкопок. Навчальний посібник містить необхідний картографічний та довідково-бібліографічний матеріал.

Зміст, передмова (pdf)

У книгу видатного російського письменника-народознавчого С.В. Максимова (1831-1901) включені кращі твори з книг «Год на Севере», «Бродячая Русь Христа Ради» і найвідоміші його твори: «Культ хлеба и его похождения», «Крылатые слова»,«Нечистая, неведомая и крестная сила».

Сучасники називали Максимова патріархом народознавства. Під час своїх численних етнографічних експедицій він вів фольклорні записи – пісень, казок, легенд, обрядів, прислів'їв, приказок.

Дана книга присвячена історії та культурі Херсонеса Таврійського в античну і середньовічну епоху, видання було задумано Інститутом археології НАН України та Національним заповідником "Херсонес Таврійський". У ній розглядаються різні сторони політичної, адміністративної, соціального, економічного життя, матеріальної і духовної культури херсонітів в період раннього середньовіччя (друга половина VI - перша половина X ст.), коли місто входило до складу Візантійської імперії і разом з тим перебував у непростих відносинах з іншими суміжними народами, зокрема, з готами, аланами, тюрками, росами, могутньої, загадкової Хазарією.

Прочитавши це дослідження, можна виявити, що деякі колишні положення починають дивитися по- новому. Зокрема, пропонується бачити в Тавриці візантійсько-хозарський кондомініум, а в Херсоні лояльний ромейський центр, вельми далекий від самоврядування. Значна увага в монографії приділена пошукам прояви візантійських церковних обрядів у житті міста і уточненню його топографії , урбанонімів, агоронімов. При цьому пропонується нова, іноді несподівана інтерпретація ряду пам'яток.