Про факультет


Історичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна готує висококваліфікованих фахівців для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності. Випускники факультету можуть обіймати посади в галузі освіти (загальноосвітня, професійна та вища школа), науки (науково-дослідницькі організації та установи), архівної та музейної справи, видавничої справи, туризму тощо. Серед випускників факультету багато державних, громадських діячів, працівників правоохоронних органів, журналістів,.
Свою історію факультет веде з моменту заснування університету (1804 рік). Загалом на факультеті сьогодні на денному та заочному відділенні навчається близько 500 студентів, які по закінченню навчання отримають диплом бакалавра та магістра.

Переглянути презентацію

Підготовка фахівця на історичному факультеті здійснюється за спеціальністю "Історія та археологія" та передбачає поєднання широкої гуманітарної підготовки з поглибленою спеціалізацією, яка відбувається на відповідній кафедрі. Загалом викладачами факультету читається більше 150 курсів та спецкурсів, що охоплюють історію людства від давнини до сьогодення, під час читання яких вивчаються сучасні концепції, методологiя та методи історичного дослідження.
Важливим елементом підготовки студента-історика є археологічна, музейно-архівна, краєзнавча та виховна практики. На факультеті діє спеціалізована рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій, в середньому на факультеті щорічно навчається близько 10 аспірантів та докторантів.
На факультеті працює сучасний інформаційний центр, який забезпечує вільний та швидкий доступ до інформації студентам та викладачам.
На сьогодні історичний факультет ХНУ є одним із найавторитетніших в Україні наукових навчальних центрів. Тут працюють 13 докторів наук, професорів, 27 кандидатів наук, доцентів. Серед викладачів факультету чимало таких, чия діяльність відзначена почесними званнями та нагородами. На факультеті склалося 8 напрямів наукової роботи. Одні з них відносяться до традиційних, що існують не один десяток років і налічують декілька поколінь дослідників, інші нові, що сформувалися в останні роки. Ми дбаємо про те, щоб зберегти і здобути уславлення наукових шкіл.

Інтенсивно розвивається студентська наука, регулярно відбуваються засідання студентських гуртків, студентські наукові конференції.
Щорічна кількість друкованих праць співробітників факультету сягає 100 одиниць. Історичний факультет є одним з основних центрів підготовки навчальної літератури. На факультеті видаються власні періодичні видання “Вісник ХНУ” (серія 'Історія'), “Старожитності”, “Харківський історіографічний збірник”, “Дриновський збірник”, “Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії”, “Методичний вісник”.
Важливим напрямом наукової роботи факультету є археологічні експедиції. Розкопки проводяться на території Харківської та Полтавської областей, а також у Криму. В університеті працює Музей археології та етнографії Слобідської України, Музей iсторiї Харкiвського унiверситету та три наукові центри, пов’язані з факультетом.
При факультеті діють Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства НАНУ та Харківське історико-археологічне товариство.
Протягом всього періоду свого існування історичний факультет підтримував і підтримує щільні зв'язки з науковими закладами і колегами як України, так й інших країн Росії, Болгарії, Німеччини, Польщі, США, Греції.
Студенти факультету мають широкі можливості для наукових та навчальних відряджень у закордонні університети (програма Еразмус Мундус, двосторонні договори з університетами-партнерами, наукові конференції та студентські школи тощо).